Aten domy

Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych jest ATEN-MATEUSZ WIĄCEK z siedzibą w 83-110 Tczew, ul. Władysława Jagiełły 3/26.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, a w tym:

a) przesłania kosztorysu,

b) realizacji zamówienia,

c) obsługi zgłoszeń (w tym reklamacji),

d) kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem przez nas usług,

e) rozliczalności finansowej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

a) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem usług,

b) wykonywania obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe udostępniane są podmiotowi wykonującemu usługi rachunkowe ściśle wynikające z obowiązku prawnego.

Dane osobowe nie są przetwarzane w żaden inny sposób, nie są udostępniane, odsprzedawane i upubliczniane.

Dane osobowe przechowywane są maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia umowy , ale nie mniej niż 5 lat wynikające z ustawy o rachunkowości.

4. Dane osobowe Klienta przetwarzane za jego uprzednią zgodą zostaną usunięte po rozwiązaniu Umowy lub po wycofaniu zgody, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze. Ponadto zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez ATEN-MATEUSZ WIĄCEK narusza RODO.

6. Żądania dotyczące wykonania praw wskazanych w ustępie poprzednim zgłaszać należy na adres e-mail koordynatora w zakresie ochrony danych osobowych: biuro@atendomy.pl

7. Dane osobowe Klienta będą gromadzone oraz przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej.

8. Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych
Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

A) Usługi społecznościowe / łączone:

(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)

 • Facebook

B) Usługi udostępniania treści:

 • Instagram

C) Prowadzenie statystyk:

 • Google Analytics
 • Facebook Analytics for Apps

D) Usługi inne:

 • Mapy Google

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

9. Rodzaje gromadzonych danych
Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Część danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

A) Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

B) Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

C) Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Adres e-mail
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

D) Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

 • Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

10. Dane osobowe Klienta będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom ATEN-MATEUSZ WIĄCEK oraz odbiorcom danych uprawnionym do dostępu do danych osobowych: Urzędom Skarbowym, organom kontroli skarbowej, biegłym rewidentom. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

11. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zamówienia Klienta – przygotowania kosztorysu, obsługi zgłoszeń oraz przygotowania i wykonania Umowy.


12. Wymagania serwisu
Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

13. Kontakt do Administratora
Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:
A) Adres pocztowy – Władysława Jagiełły 3/26 83-110 Tczew
B) Adres poczty elektronicznej – biuro@atendomy.pl
C) Formularz kontaktowy w zakładce Kontakt

14. Linki zewnętrzne
W Serwisie – artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

15. Rodzaje plików Cookies
A) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
B) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie

C) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
D) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

16. Bezpieczeństwo składowania danych

A) Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

B) Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.

C) Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

D) Kontrola plików Cookie
– Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową
– Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:

– Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

E) Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci internet.

F) Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

G) Przechowywanie haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

16. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
– Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu

– Personalizacja Serwisu dla Użytkowników

– Umożliwienie Logowania do serwisu

– Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych

– Usługi serwowania reklam

– Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

– Świadczenie usług społecznościowych

15. Zmiany w Polityce Prywatności

A) Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.

B) Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.
C) Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
D) Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.